سربه داران قهرمان سال 1367
نامش را نگفته بود.
و آنان بی‌آن که نامش را بپرسند
از دیگران جدایش کردند.
وقتی طناب دار را به‌گردنش انداختند
نامی را از او شنیدند.
نامی که پیش از آن
چند هزار بار بدار آویخته بودندش.