به یاد انسانی مبارز به زلالی آب دریا (حمید اسدیان)
شناوری، ذلالی و صداقتش در مبارزه همانند ماهی بود در دریا.
حمید اسدیان مبارز مجاهدی که  مهربان، دوست داشتنی و چهره ای ماندگار در جنبش مقاومت علیه دیکتاتوری بود. او را می شناختمش، دوستش داشتم. به دوستی و یگانگی و زلالی اش در مبارزه، شوریدگی اش در برابر ظلم و خشم انقلابی اش .... احترام می گذاشتم و می گذارم. فقدان این هنرمند عزیز را به دوستدارانش و سازمان مجاهدین خلق تسلیت می گویم.
زینت میرهاشمی ۲۵ آذر ۱۳۹۹